Điểm tin

Huawei: Xây dựng một thế giới được kết nối tốt hơn và bền vững

NA |

Hôm qua,Huawei đã phát hành báo cáo giới thiệu những thành tựu trong phát triển bền vững, thực tiễn và thực hiện chiến lược trong năm 2016. Đây là năm thứ chín Huawei phát hành bản báo cáo bền vững này.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tháng 1/2017, Huawei đã ký Bản cam kết về Lãnh đạo Trách nhiệm và Hành động như một phần trong cam kết tăng trưởng bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bà Tôn Á Phương (Sun Yafang), Chủ tịch Huawei phát biểu: "Chúng tôi sẽ đảm bảo các mục tiêu chiến lược của công ty chúng tôi là phù hợp với các mục tiêu dài hạn của xã hội nói chung. Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị bền vững và sẽ không hy sinh sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi xã hội lâu dài cho những lợi ích ngắn hạn của chúng tôi".

Với mục tiêu xây dựng một thế giới bền vững, được kết nối tốt hơn, Huawei vẫn khẳng định cam kết với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs). Bà Tôn nhận xét, "Huawei tiếp tục duy trì sự tập trung chiến lược, kiên nhẫn tạo ra những đột phá trong các lĩnh vực then chốt. Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Liên Hợp quốc trong việc theo đuổi các Mục tiêu Phát triển Bền vững và chúng tôi sẽ thực hiện một cách nghiêm túc. Thông qua việc hợp tác cởi mở với các đối tác, chúng tôi mong muốn kết nối mọi người và mọi thứ, và cùng nhau xây dựng một thế giới được kết nối bền vững, tốt hơn".

Trong năm 2016, Huawei làm việc không mệt mỏi để thực hiện chiến lược phát triển bền vững: Xóa khoảng cách số, Hỗ trợ cho sự ổn định và đảm bảo an toàn mạng lưới, thúc đẩy bảo vệ môi trường và xây dựng hệ sinh thái ngành lành mạnh. Thông qua hàng loạt các mục tiêu và sáng kiến, công ty đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xã hội.

Ông Kevin Tao, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững của Huawei, giải thích các ưu tiên và hướng đi của Huawei trong tương lai. Ông lưu ý, "Chúng tôi sẽ tập trung vào sự sáng tạo trong phát triển bền vững và kiểm soát rủi ro, nhằm mục đích xây dựng khả năng cạnh tranh trong bền vững. Chúng tôi sẽ kết hợp tính bền vững hơn nữa trong hoạt động kinh doanh để tạo ra giá trị lớn hơn cho kinh doanh. Trong truyền thông bên ngoài, chúng tôi sẽ vẫn dựa trên thực tế và khách quan để đạt được sự tin tưởng của các bên liên quan của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái vững chắc cho Huawei để đảm bảo sự phát triển lâu dài".