Điểm tin

  • Viettel đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

    5 tháng trước

    Viettel đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

    KINH DOANH | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.